Persberichten

Plaatsvervangende rechters

Persmededeling van het KVVP betreffende het voorontwerp van wet dat onder andereeen (territoriaal) verbod op cumul van het ambt van plaatsvervangende raadsheer of plaatsvervangende rechter met de ambt van gerechtelijke mandataris” inhoudt en dat door de Ministerraad is goedgekeurd.

 

Het K.V.V.P. wenst eraan te herinneren dat plaatsvervangende rechters, in de huidige constellatie, onontbeerlijk zijn voor een goede rechtsbedeling en waarschuwt voor het massale ontslag van de plaatsvervangende rechters dat deze tekst zeer waarschijnlijk teweeg zal brengen. Het Verbond interpelleert de minister van Justitie et formuleert alternatieve voorstellen.

 

De volledige tekst van de mededeling kan hier geraadpleegd worden NL  FR

 


Sociaal statuut van de magistraten

 

Het KVVP nam kennis van het voorontwerp van wet betreffende het sociaal statuut van de magistraten, de gerechtelijke stagiairs en de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank en het ontwerp tot de hervorming van de evaluatieprocedure van de magistraten.

Het KVVP vraagt meer uitleg aan de minister van Justitie en zal zich blijven verzetten tegen een gelijkschakeling van het statuut van magistraten van de zetel met dat van ambtenaren. De specifieke taken die de magistraten van de zetel hebben en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moeten gewaarborgd blijven.

Het KVVP blijft deze problematiek van nabij opvolgen.

12 juni 2018