Het Koninklijk Verbond van de vrede- en politierechters vzw

Alle vrederechters en rechters in de politierechtbank worden schriftelijk uitgenodigd zich aan te sluiten bij “Het Koninklijk Verbond van de vrede- en politierechters” vzw.

Het Verbond is de beroepsgroepering van de eerstelijnsrechters, die de professionele belangen van haar leden behartigt. Het is de spreekbuis van de vrede- en politierechters naar de media en de buitenwereld toe, en uit de regelmatige vragen om advies inzake diverse wetsvoorstellen blijkt dat het Verbond door de minister van justitie erkend wordt als volwaardige gesprekspartner inzake de aangelegenheden die ons ambt aanbelangen. Als belangenvereniging ziet het Verbond toe op relevante wetgevende initiatieven die hun impact hebben de uitoefening van ons beroep en op het sociaal en financieel statuut van de magistraten.

Het Verbond wordt geleid door een raad van bestuur die elke maand vergadert, voorgezeten wordt door zijn voorzitter en samengesteld is uit de afgevaardigden van de vrederechters en politierechters van het rechtsgebied van de vijf hoven van beroep.  Bovendien zijn de voorzitters van de algemene vergaderingen van vrederechters en politierechters van de verschillende rechtsgebieden van de hoven van beroep lid met raadgevende stem.

De vrederechters en de rechters in de politierechtbank, lid van de raad van bestuur, vergaderen elk in een afzonderlijk bureau, waarin de punten behandeld worden die specifiek de vrederechters en de politierechters aanbelangen.